Securities: Information about shares and depositary receipts

 Інформація про випуски акцій емітента
 
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.05.2010 201/1/10 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000067839 Акція проста бездокументарна іменна Електронні іменні 0,25 400 000 000 100 000 000 100
Опис ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.
Статутний капітал Товариства становить 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. Статутний капітал поділено на 400 000 000 (чотириста мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.
Початковий статутний капітал визначений у відповідності з затвердженим Фондом державного майна України актом оцінки вартості майна орендного підприємства "Нижньодніпровський трубопрокатний завод імені Карла Лібкнехта"
Першу емісію проведено в процесі приватизації Товариства шляхом випуску 21 554 000 (двадцять одного мільйона п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривен кожна на загальну суму 5 388 500 (п'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч п'ятсот) гривен.
Приватизація Товариства завершена (наказ Фонду державного майна України № 1397 від 8 грудня 1997 року "Про завершення процесу приватизації ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод").
На перший випуск акцій отримано свідоцтво №2/1/95 від 4 січня 1995 року, видане Міністерством фінансів України. Згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо приведення форм випуску цінних паперів у відповідність до діючого законодавства, було здійснено перереєстрацію випуску акцій і отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №142/04/1/98 від 16 липня 1998 року, видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Позачерговими зборами акціонерів Товариства, які відбулися 26 грудня 2000 року було прийнято рішення про проведення додаткової (другої) емісії акцій в період з 5 березня 2001 року по 26 березня 2001 року включно. Усі акціонери Товариства мали рівне переважне право на придбання акцій, що випускалися додатково у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату прийняття рішення про емісію акцій.
Підписка на акції додаткового (другого) випуску проведена у відповідності з умовами випуску акцій, прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів 26.12.2000 року та достроково припинена у зв'язку з тим, що під час підписки досягнуто запланованого обсягу випуску у розмірі 32 331 000 (тридцяти двох мільйонів трьохсот тридцяти однієї тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривен кожна на загальну суму 8 082 750 (вісім мільйонів вісімдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривен.
Додатковий (другий) випуск цінних паперів надав їх власникам права однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами.
Згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств та інформації про їх емісію, було зареєстровано додатковий (другий) випуск акцій та отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (з урахуванням останнього випуску) №164/1/01 від 18 квітня 2001 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Загальними зборами акціонерів, які відбулися 18 березня 2008 року було прийнято рішення збільшити статутний (складений) капітал Товариства на 86 528 750,00 (вісімдесят шість мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та здійснити додаткову емісію акцій Товариства в кількості 346 115 000 (триста сорок шість мільйонів ста п'ятнадцяти тисяч) штук існуючої номінальної вартості кожної акції рівної 0,25 гривень з метою залучення інвестицій для подальшого розвитку Товариства та поповнення обігових коштів.
Передбачені до розміщення акції розповсюджувалися шляхом закритого (приватного) їх розміщення і розміщувалися виключно серед акціонерів Товариства (згідно з реєстром на дату початку проведення закритого (приватного) розміщення).
Відповідно до діючого законодавства та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку випуск акцій зареєстровано. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 25 квітня 2008 року №169/1/08 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16 липня 2008 року. Акції, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення надали їх власникам права однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами.
В цілях виконання вимог законодавства, зокрема положення частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" про виключно бездокументну форму існування акцій загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 13 квітня 2010 року, прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18 травня 2010 року №201/1/10.
У зв'язку зі зміною найменування емітента з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на виконання вимог законодавства здійснено заміну Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів. На сьогодні є чинним Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №201/1/10 від 18 травня 2010 року, видане 22 березня 2013 року.
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ РИНКИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТОВАРИСТВА.
ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" було одним із перших семи українських підприємств, цінні папери якого згідно з рішенням Торгового комітету від 24 вересня 1997 року включені з 1 жовтня 1997 року до Першого рівня лістингу Першої фондової торговельної системи. На виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 липня 1999 року № 141 та від 30 грудня 1998 року № 215 Товариство та ПФТС уклали 8 вересня 1999 року Договір про підтримання лістингу. У зв'язку зі вступом в дію Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.12.2006 року №1542 першого жовтня 2007 року було переукладено Договір про підтримання лістингу. Відповідно до умов Договору цінні папери Товариства були включені до Котирувального Списку ПФТС другого рівня лістингу та допущені до торгів у торговельній мережі. З 1 лютого 2005 року акції Товариства були включені до індексного кошику Першої Фондової Торговельної Системи (ПФТС - індекс). Рішенням ПАТ "Фондова біржа ПФТС" №0109/2011/01 від 01.09.2011 року прості іменні акції ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" бездокументарної форми загальною кількістю 400 000 000 шт. та загальною номінальною вартістю 100 000 000 грн. з 02 вересня 2011 року переведено з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку. У зв'язку із закінченням строку дії Договору про підтримання лістингу 08 листопада 2011 року між Товариством та ПФТС було укладено Договір про допуск цінних паперів до торгівлі. На підставі укладеного Договору ПАТ "Фондова біржа ПФТС" надає Товариству послуги допуску цінних паперів до торгівлі на ПФТС шляхом їх включення до Біржового Списку, а також обіг цінних паперів на ПФТС. У 1999 році в числі п'яти найбільших підприємств України Товариством було реалізовано програму випуску Американських депозитарних розписок І рівня. Програму реалізовано спільно з The Bank of New York Mellon. Програма АДР І рівня є найпростішим та недорогим способом входження до ринку цінних паперів США з акціями, які вже находяться у відкритому обігу. Відповідно до Закону США про цінні папери від 1934 року зі змінами та доповненнями Товариство не повністю зареєстровано в SEC (Американська комісія по цінним паперам США), і, як наслідок його акції не котируються на біржі. Товариство звільнено від подання регулярних звітів та інформації до SEC згідно з правилом 12g3-2(b) Закону США Про фондові біржі 1934 року. Виконуючи функцію інформування широкого кола учасників ринку цінних паперів про реалізацію програми випуску депозитарних розписок, The Bank of New York Mellon поширює через друковані засоби масової інформації, а також через мережу Інтернет так звані " ADR - проспекти" (ADR Announcement). Зокрема, на сайті The Bank of New York Mellon (http://www.adrbnymellon.com/dr_profіle.jspіcusіp=460610108) є ADR-проспект про випуск депозитарних розписок І рівня ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ".