Цінні папери: інформація про акції та депозитарні розписки

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА
 
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Код цінного папера
Тип цінного папера
 
18.05.2010
 
201/1/10
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 
UA4000067839
 
прості

 
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн.)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн.)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 
Бездокументарна
іменні
 
0,25
 
400 000 000
 
100 000 000,00
 
100

 
Першу емісію акцій проведено в процесі приватизації шляхом випуску 21 554 000 (двадцяти одного мільйону п'ятсот п'ятдесяти чотирьох тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна на загальну суму 5 388 500 (п'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч п'ятсот) гривень, форма випуску документарна, свідоцтво про державну реєстрацію цінних паперів видане Міністерством фінансів України 4 січня 1995 року № 2/1/95. Згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо приведення форм випуску цінних паперів у відповідність до діючого законодавства було здійснено перереєстрацію випуску акцій і отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 142/04/1/98 від 16 липня 1998 року видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Друга емісія акцій проведена у відповідності з умовами емісії акцій, прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів від 26 грудня 2000 року, у кількості 32 331 000 (тридцяти двох мільйонів трьохсот тридцяти однієї тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 8 082 750 (вісім мільйонів вісімдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривень, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18 квітня 2001 року № 164/1/01.
Третя емісія акцій проведена у відповідності з умовами емісії акцій, прийнятими черговими загальними зборами акціонерів 18 березня 2008 року, у кількості 346 115 000 (триста сорок шість мільйонів ста п'ятнадцяти тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 86 528 750 (вісімдесят шість мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят) гривень, форма випуску документарна, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 25 квітня 2008 року № 169/1/08 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16 липня 2008 року. Передбачені до розміщення акції розповсюджувалися шляхом закритого (приватного) їх розміщення.
В цілях виконання вимог законодавства, зокрема положення частини другої статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" про виключно бездокументну форму існування акцій загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 13 квітня 2010 року, прийняте рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існуванняСвідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18 травня 2010 року № 201/1/10.
У зв'язку зі зміною найменування емітента з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" на виконання вимог законодавства здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів. На сьогодні є чинним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №201/1/10 від 18 травня 2010 року, видане 22 березня 2013 року.
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ РИНКИ, НА ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТОВАРИСТВА
 
Товариство було одним із перших семи українських підприємств, цінні папери якого згідно з рішенням Торгового комітету від 24 вересня 1997 року включені з 1 жовтня 1997 року до Першого рівня лістингу Першої фондової торговельної системи. На виконання рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 6 липня 1999 року № 141 та від 30 грудня 1998 року № 215 Товариство та Фондова біржа ПФТС уклали 8 вересня 1999 року Договір про підтримання лістингу. У зв'язку із вступом в дію Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 року № 1542 01.10.2007 року, було переукладено Договір про підтримання лістингу. Відповідно до умов Договору цінні папери Товариства були включені до Котирувального Списку ПФТС другого рівня лістингу та допущені до торгів у торговельній мережі.
З 1 лютого 2005 року акції Товариства були  включені до індексного кошику Першої Фондової Торговельної Системи (ПФТС - індекс).
Рiшенням ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" №0109/2011/01 вiд 01.09.2011 року простi iменнi акцiї ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" бездокументарної форми загальною кiлькiстю 400 000 000 шт. та загальною номiнальною вартiстю 100 000 000 грн. з 02 вересня 2011 року переведено з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку.
У зв'язку iз закiнченням строку дiї Договору про пiдтримання лiстингу 08 листопада 2011 року мiж Товариством та ПФТС було укладено Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi. На пiдставi укладеного Договору ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" надає Товариству послуги допуску цiнних паперiв до торгiвлi на ПФТС шляхом їх включення до Бiржового Списку, а також здійснює  обiг цiнних паперiв на ПФТС.
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСК  АМЕРИКАНСЬКИХ ДЕПОЗИТАРНИХ РОЗПИСОК I РІВНЯ НА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА
 
У 1999 році в числі п'яти найбільших підприємств України Товариством було реалізовано програму випуску Американських депозитарних розписок (АДРІ рівня. Програму реалізовано спільно з The Bank of New York.
Програма АДР І рівня є найпростішим та недорогим способом входження до ринку цінних паперів США з акціями, які вже находяться у відкритому обігу.
Відповідно до Закону США Про цінні папери від 1934 року, зі змінами та доповненнями, Товариство не повністю зареєстровано в SEC (Американська комісія по цінним паперам США) і, як наслідок, його акції не котируються на біржі.
Депозитарні розписки на акції Товариства обертаються на позабіржовому ринку США і продаються через "Бюллетень Борд" і щоденний довідник "Рожеві сторінки".
Товариство звільнено від подання регулярних звітів та інформації до SEC згідно з правилом 12g3-2(b) Закону США Про фондові біржі 1934 року.
Виконуючи функцію інформування широкого кола учасників ринку цінних паперів про реалізацію програми випуску депозитарних розписок, The Bank of New York поширює через друковані засоби масової інформації, а також через мережу Інтернет так звані " ADR - проспекти" (ADR Announcement). Зокрема, на сайті The Bank of New York (http://www.adrbnymellon.com/dr_profile.jsp?cusip=460610108) є ADR-проспект про випуск депозитарних розписок І рівня Товариства.