Інформація про депозитарну установу та депозитарій

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ ТА ДЕПОЗИТАРІЙ:
 
 Реквізити депозитарної установи:
 
 
Повне найменування згідно з установчими документами
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
34412655
Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
- серія
- номер запису
- дата проведення державної реєстрації
- орган, що видав свідоцтво
 
А01 №264515
1 070 107 0005 020294
01.06.2006 року
Печерська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження
вул. Мечникова, будинок 2, м. Київ, Україна, 01601
Телефони контактної особи
044 498-53-74
Начальник відділу депозитарної діяльності Головченко Наталія Іванівна
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарної установи)
Ліцензія Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263418, видана 01.10.2013 року. Строк діє ліцензії необмежений.
 
 
 
Реквізити Депозитарію:
 
 
Повне найменування згідно з установчими документами
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30370711
Дані свідоцтва про державну реєстрацію:
- серія
- номер запису
- дата проведення державної реєстрації
- орган, що видав свідоцтво
 
А01 №795373
1 074 105 0016 010655
14.05.1999 р.
Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Місцезнаходження
вул. Нижній Вал, 17/8, м. Київ, Україна, 04071
Контактні телефони
(044) 591-04-00, (044)591-04-40, факс (044)482-52-14
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів)
До 12 жовтня 2013 р. ПАТ «НДУ» здiйснював професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi ліцензії на провадження депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв серії АВ №581322, виданої 25.05.2011 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку строком на десять років.
 12 жовтня 2013 р. вступив в силу Закон України "Про депозитарну систему України" (далi - Закон). Згiдно ч.2 ст. 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, яка функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Національною  комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю.
1 жовтня 2013 р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зареєстрованi представленi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 р. № 2092)