Інформація про аудитора

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТОРА
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАГ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31217385
Місцезнаходження 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Шевченкiвський р-н, м. Днiпро, вул. Андрiя Фабра, 17 оф. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4014
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.06.2007
Міжміський код та телефон (0562) 341-597
Факс -
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис На пiдставi укладеного договору надає послуги з виконання аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. за перiод з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.